Czy budynek biurowy jest budynkiem użyteczności publicznej?

Co to jest budynek użyteczności publicznej? Definicja

Określenie „budynek użyteczności publicznej” odnosi się do obiektów, które zaspokajają powszechne potrzeby społeczne i są potencjalnie dostępne dla każdego. Wyróżnikami tego pojęcia są więc służebność i ogólnodostępność. Jego definicję zawiera natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dział 1, § 3, p. 6 Rozporządzenia wskazuje, że budynkiem użyteczności publicznej jest: 

„[…] budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”.

Przeczytaj też: Budynek usługowo-mieszkalny jako inwestycja. Co warto wiedzieć przed kupnem?

 

Czy budynek biurowy jest budynkiem użyteczności publicznej i co z tego wynika?

Zgodnie z przytoczoną powyżej definicją, budynek biurowy jak najbardziej można uznać za budynek użyteczności publicznej. Wolność wyboru miejsca pracy jest powszechną wartością gwarantowaną przez Konstytucję RP. Nie dziwi więc, że lokale biurowe powinny być traktowane jako potencjalnie dostępne dla każdego.

 

Oznacza to, że muszą spełniać wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej. Przepisy w tym zakresie można znaleźć w różnych aktach prawnych (m.in. wspomniane już Rozporządzenie, Ustawy Prawo budowlane oraz O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy Unijna dyrektywa w sprawie energooszczędności budynków i dyrektywa budynkowa).

 

Przeczytaj też: Budynek biurowo magazynowy – jakie są zalety takiej inwestycji?

 

Rodzaje wymagań, które musi spełniać biurowy budynek użyteczności publicznej

Podobnie jak pozostałe budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe muszą spełniać wiele wymagań w obszarach takich jak:

 

·         Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wymogi obejmują m.in. instalację systemów przeciwpożarowych czy materiały o odpowiedniej klasie reakcji na ogień.

·         Bezpieczeństwo konstrukcji. Zwłaszcza pod kątem przemieszczania się oraz odkształceń i naprężeń elementów konstrukcji, na przykład pod wpływem śniegu zalegającego na dachu.

·         Energooszczędność. W tym certyfikat energetyczny, który określa klasę energetyczną obiektu oraz wymogi dotyczące izolacji termicznej, systemu ogrzewania, wentylacji i oświetlenia;

·         Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje m.in. zapewnienie dostosowanych podjazdów, ramp, wind i toalet.

·         Inne rozwiązania, które wpływają na komfort ludzi. Należą do nich np. minimalna wysokość pomieszczeń, odpowiednia liczba toalet, czy temperatura powietrza.

·         Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Przeczytaj też: Budynek biurowy – ile powierzchni potrzebujesz dla swojego biznesu?