Regulamin serwisu

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Orange Polska S.A., w świetle przepisów jesteśmy, administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

1. W jakim celu i jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:
1) marketingu bezpośredniego produktów własnych w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu nieruchomości;
2) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych
Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail) oraz urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon).
Państwa dane będą wykorzystywane:
1) przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 1) i w pkt. 2) powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
2) w celu wykazania zgodności z prawem przetwarzania przez Orange Polska S.A. danych osobowych przez okres,
przez który z tytułu ewentualnej niezgodności może zostać nałożona kara finansowa na Orange Polska
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

2. Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

1) Dane osobowe – imię i nazwisko, adres zameldowania
2) Dane kontaktowe – nr telefonu, adres email, adres korespondencyjny
3) Dane identyfikacyjne – nr dowodu osobistego, PESEL

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane:
a)  podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a.  naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży, wynajmu nieruchomości i
organizacji akcji marketingowych,
b.  obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
c.  podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu w procesie obsługi Klienta i obsłudze korespondencji,
d.  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową,
rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie.
b)  innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a.  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b.  podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim
staną się administratorem danych.

4. Dane z innych źródeł

Państwa dane otrzymywane od Agencji sprzedaży nieruchomości, z którymi mamy podpisane umowy.
Po otrzymaniu i rejestracji zgłoszenia z Agencji pośrednictwa nieruchomości będziemy Państwa informować za pomocą środków komunikacji elektronicznej (email) lub pisemnie o rejestracji i przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgłoszonych przez Agencję sprzedaży nieruchomości.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
▪ sprostowanie (poprawienie) danych;
▪ usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
▪ ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
▪ dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
▪ przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, dzwoniąc pod numer naszej infolinii 800 300 400 lub składając wniosek na adres email CC_nieruchomosci@orange.com.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

6. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
▪ ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
▪ podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

8. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: Orange Polska S.A. Sprzedaż Nieruchomości Aleje Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A.: inspektorochronydanych@orange.com