Uwarunkowania planistyczne

Atrakcyjna nieruchomość pod hotel lub dom seniora  w szczecińskiej dzielnicy Prawobrzeże.

Uchwała Nr XVII/558/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie osiedle - boisko" w Szczecinie

Zgodnie z MPZP nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym:

§ 10. Teren elementarny D.D.7204.US

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: usługi sportu i rekreacji;

2) nakazuje się realizację obiektów lub terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;

3) dopuszcza się usługi uzupełniające:

a) usługi turystyczne (np. obiekty hotelarskie, pensjonatowe),

b) usługi biurowe i administracyjne,

c) usługi zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (np. przychodnia, usługi pielęgnacji i rehabilitacji),

d) usługi opieki społecznej (np. opieka nad osobami starszymi, dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, klub dziecięcy, punkt opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkole),

e) gastronomia, rozrywka,

f) handel - w lokalach o powierzchni sprzedaży do 100 m2, wbudowanych w obiekty usługowe,

g) działalność edukacyjno-dydaktyczna, konferencyjno-szkoleniowa;

4) zakazuje się lokalizacji obiektów i terenowych urządzeń sportów motorowych;

5) w bezpośrednim sąsiedztwie posesji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (poza obszarem planu) zakazuje się lokalizacji wybiegu dla zwierząt.

Opis oferty

Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków o ponadnormatywnym stopniu zużycia technicznego i funkcjonalnego:
Budynek A - techniczny - 206,68 m2 (nr ewid. 81), 
Budynek B - mieszkalny- 281,39 m2 (nr ewid. 76), 
Budynek C - mieszkalno - garażowy - 133,02 m2 (nr ewid. 62, 78, 79), 
Stacja trafo (własność ZE) – (nr ewid. 80), 
Bunkier poniemiecki – (nr ewid. 77, 83), 
Budynek – (nr ewid. 82), 
Powierzchnia gruntu – 13 082 m2.

Nieruchomość zabudowana jest kompleksem budynków o różnorodnym charakterze użytkowania – budynki mieszkalne, techniczne, garaże. W aktualnym stanie pomieszczenia techniczne i garaże w dominującym zakresie stanowią pustostany, wyłączone z użytkowania.
Pomieszczenia w budynku mieszkalnym stanowią samodzielne lokale mieszkalne, które pełnią dominującą funkcję nieruchomości. Ponadto na nieruchomości usytuowany jest bunkier poniemiecki oraz stacja trafo (własność ZE).

W pobliżu:

  • 700 m – Jezioro Dąbie
  • 1 km – duży dyskont spożywczy
  • 1,5 km – stacja kolejowa Szczecin Dąbie
  • 1,5 km – Szpital Specjalistyczny
  • 3,5 km – centrum Szczecina

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości na zasadzie nieodpłatnej służebności przesyłu dotyczącej:

- powierzchni 167,11 m2 w gruncie pod kanalizację telekomunikacyjną

Sprzedaż działki, budynków i budowli podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
Sprzedaż urządzeń (kotła gazowego GUS 300) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone