Uwarunkowania planistyczne

Duże powierzchnie na cele mieszkaniowe.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 639 AM.11, obręb Miasto Pleszew nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa uchwalone uchwałą nr XLIX/269/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 1998 r, zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr VIII/82/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., obszar obejmujący swym zasięgiem ww działkę , ustala jako strefę usługowo – mieszkaniową, oznaczoną na rysunku studium symbolem „C”.
Dla działki nr 639 studium ustala funkcję : tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku studium symbolem „U1”

Opis oferty

Duże powierzchnie biurowe w centrum miasta.

Niniejsza nieruchomość o pow. 2157 m² jest zabudowana następującymi budynkami: budynek biurowo - techniczny A, pow. użytkowa - 792,10 m², budynek biurowy - B, pow. użytkowa - 227,20 m², budynek gospodarczy - C, pow. użytkowa - 10,1 m², wiata stalowa, pow. użytkowa - 15,1 m².
Wiata jest nietrwale związana z gruntem. Teren działki pomiędzy budynkami jest utwardzony betonem, pozostały teren działki – jej część za budynkami (północna) nie jest utwardzony. Brama wjazdowa na nieruchomość znajduje się od strony wschodniej – ulicy Św. Ducha.

W pobliżu:

  • 150 m – duży dyskont spożywczy
  • 200 m – droga krajowa nr 12
  • 1,9 km – droga krajowa nr 11
  • 25 km – Kalisz
  • 78 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

W przypadku sprzedaży nieruchomości Orange Polska S.A. zastrzega sobie bezterminowe prawo ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej:

  • prawo użytkowania w zakresie powierzchni technicznej w budynku wynoszącej 139,1 m2
  • powierzchni 128,42 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 4,2 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 0,57 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone