Uwarunkowania planistyczne

Budynek do adaptacji na mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji.

Terenj nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/326/17 Rady Miasta Trzcianka z dnia 24 lipca 2017 r. Zgodnie z w/w planem na terenie oznaczonym symbolem 6U - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy usługowej.

 1. dla budynków, objętych ochroną konserwatorską, oznaczonych na rysunku, obowiązują zapisy § 17 ust. 5;
 2. dla istniejącej zabudowy, możliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, wg warunków zabudowy ustalonych w planie;
 3. zakaz lokalizacji: stacji paliw, myjni samochodowej, lakierni, stacji kontroli pojazdów oraz warsztatów samochodowych;
 4. ustala się funkcję usługową w szczególności: - usługi w tym usługi handlu, z dopuszczeniem lokali mieszkalnych nie przekraczających 50% powierzchni całkowitej budynku,
 5. zachowanie istniejącej zabudowy; dla istniejących budynków z dachami płaskimi możliwość nadbudowy o dach stromy, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 20 º;
 6. sytuowanie na wyznaczonym terenie budynku lub zespołu budynków usługowych, garażowych, gospodarczych, dla terenów U3, U5, U6 i U7 usługowo-mieszkalnych;
 7. wysokość budynków: teren U6 - do 15,0 m nad poziom terenu;
 8. dach: U6 - stromy o nachyleniu połaci dachowych od 20 º,
 9. minimalną intensywność zabudowy  - 0,05;
 10. maksymalną intensywność zabudowy - 0,4;
 11. minimalna PBC - 20%;
 12. obowiązuje zapewnienie, niezbędnej ilości miejsc parkingowych, nie mniej niż jedno miejsce parkingowe na 3 zatrudnionych albo minimum 1 miejsce parkingowe na 100,0 m2 powierzchni użytkowej usług;

Opis oferty

Budynek biurowy w atrakcyjnej lokalizacji.

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 1110 o powierzchni 830 m² oraz prawo własności do budynku biurowo-technicznego o powierzchni 1241,34 m².
Budynek biurowo-techniczny – obiekt wykonano w technologii mieszanej murowanej jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

W pobliżu:

 • 100 m – droga krajowa nr 178 i 180
 • 300 m – duży dyskont spożywczy
 • 1,2 km – stacja kolejowa Trzcianka
 • 25 km – Piła
 • 90 km – Poznań

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie bezterminowo i bezpłatnie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni 243,27 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 5,31 m2 na elewacji budynku na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 66,18 m w gruncie na zasadzie służebności przesyłu
 • gruntu o powierzchni 3 m2 na zasadzie użytkowania

Po sprzedaży nieruchomości Orange Polska SA wykona prace budowlane, po zakończeniu których bezterminowym prawem użytkowania w budynku zostanie objęta powierzchnia 214,68 m2.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone