Uwarunkowania planistyczne

W myśl postanowień Uchwały Rady Miasta Torzymia nr XXIII/97/01 z dnia 30.06.2001, w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – nieruchomość zlokalizowana na terenach przeznaczonych do rehabilitacji i uzupełnień".

Opis oferty

Duża działka blisko drogi krajowej nr 92.

Nieruchomość składa się z działek o numerach 3/2, 3/3,3/4 o powierzchni 16 015 m². ,stanowiących kompleks gruntów o różnorodnym charakterze użytkowania.
-Działki nr 3/3 i 3/4 stanowią grunty zabudowane zespołem parterowej zabudowy techniczno-magazynowo-mieszkalnej związanej z funkcją centrali telekomunikacyjnej.
-Działka nr 3/2 -grunt niezabudowany, oczekujący na proces urbanizacji – wydzielony jako tereny do zainwestowania.
W obrębie działki nr 3/3, wzdłuż zachodniej granicy, posadowiony jest budynek techniczno-mieszkalny, z jednym lokalem zakładowym wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Działka nr 3/4 stanowi kompleks budynków, związanych z obsługą stacji telekomunikacyjnej. Przy północnej granicy działki kompleksu zlokalizowany jest budynek stacji.
W obrębie działki nr 3/4 przy wschodniej granicy zlokalizowany jest maszt telekomunikacyjny.
Łączna powierzchnia użytkowa budynków techniczno-magazynowo-mieszkalnych wynosi: 1081,28 m².
Teren działki ma kształt zbliżony do trapezu, jest ogrodzony, zniwelowany oraz częściowo utwardzony kostką betonową (ciągi komunikacyjne).

W pobliżu:

  • 50 m – droga krajowa nr 92
  • 2,2 m – autostrada A2
  • 25 km – Świebodzin
  • 42 km – przejście graniczne

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości:

  • powierzchni 117,7 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
  • powierzchni 361 m2 na gruncie, na zasadzie użytkowania
  • powierzchni 2 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

 

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone