Uwarunkowania planistyczne

Obiekt pod mieszkania i usługi tuż obok dworca autobusowego.

Zgodnie z zaświadczeniem z Miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 93 jest oznaczona symbolem E48UA – jako teren istniejącej zabudowy usługowej i handlowej – adaptowany. Dopuszcza się funkcję mieszkalną jako uzupełniającą. Zgodnie z informacją otrzymaną od warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, budynek nr 5 przy ul. Świętochowskiego włączony jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim nieruchomość znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Lidzbark Warmiński (karta adresowa zabytku 504).

Opis oferty

Nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni 2 249 m².

Na ogrodzonym terenie znajduje się budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1102,4 m2 oraz garaż (107,9 m²). Obiekt 4-kondygnacyjny wraz z piwnicą. Wewnątrz mieszczą się różnorodne powierzchnie biurowe (m.in. w układzie gabinetowym), pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość przeznaczona na cele biurowo-usługowe. Obiekt z bardzo korzystną ekspozycją i bramą wjazdową oraz furtką od ul. Świętochowskiego. Na działce utwardzony teren z wewnętrznym parkingiem. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (lokalna kotłownia olejowa) i odgromową.

W skład nieruchomości wchodzą:

  • budynek biurowy o pow. użytkowej 1102,4 m²
  • garaż  o pow. użytkowej 107,9 m²
  • budowla – garaż blaszany

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi 1210,30 m².

W pobliżu:

  • 50 m – Urząd Miejski
  • 150 m – dworzec autobusowy
  • 300 m – duży dyskont spożywczy
  • 450 m – Wysoka Brama
  • 800 m – Zamek biskupów warmińskich
  • 1 km – droga ekspresowa S51

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

WARIANT I: Możliwy remont, modernizacja i rozszerzenie funkcji użytkowej budynku głównego, rozbudowa o część parterową o pow. zabudowy około 250 m2, co pozwoliłoby uzyskać około 180 m2 pow. PUU (restauracja).

WARIANT II: Możliwa rozbudowa, przebudowa obiektu garażowego lub po jego wyburzeniu realizacja nowego obiektu dwukondygnacyjnego o pow. PUU około 300 m2. Projekt nowego budynku wiązałaby się z budową garażu podziemnego, w celu zaspokojenia potrzeb parkingowych.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest ustanowienie Ograniczonego Prawa Rzeczowego na rzecz Orange dla infrastruktury technicznej dotyczącej:

1) powierzchni 266,94 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania

2) powierzchni 83,31 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

3) powierzchni 52,86 m2 na gruncie, na zasadzie służebności przesyłu

4) powierzchni 29,1 m2 na elewacji, na zasadzie służebności przesyłu

oraz ustanowienie na rzecz Poczty Polskiej OPR dla powierzchni: 319,83 m2 w budynku biurowym i 26,22 m2 w budynku garażowym.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone