Uwarunkowania planistyczne

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniapPrzestrzennego miasta Gdynia zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta Gdynia Nr XI/342/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. teren obejmujący nieruchomość stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej M2 i usług.
Indywidualne parametry zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać występując z wnioskiem o warunki zabudowy (WZ). Orange Polska nie występowała warunki zabudowy (WZ).
Zgodnie z zapisami Studium:
- Przyjęto następujące kategorie wysokości zabudowy: Dla zabudowy wielorodzinnej realizowanej na terenach tzw. Gdyni Zachód oraz jako uzupełnienie istniejącej zabudowy wielorodzinnej niskiej - do 18 m nad poziom terenu (do 5 kondygnacji nadziemnych)
- Na obszarach M1, M2 i M3 ustala się priorytet dla funkcji mieszkaniowej, niezbędnych inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej, terenów ogólnodostępnej zieleni urządzonej, sportu i rekreacji oraz usług podstawowych, według standardów określonych w rozdziale XI.W strukturze zabudowy mieszkaniowej na obszarach M1 ustala się przeważający udział domów jednorodzinnych i kilkurodzinnych - tzw. małych domów mieszkalnych, a na terenach M2 i M3 przeważający udział zabudowy wielorodzinnej. Dopuszcza się lokalizowanie funkcji usługowej oraz obiektów produkcyjnych niekolidujących z funkcji mieszkaniową, z zaleceniem by udział tych funkcji nie przekraczał 40% powierzchni zabudowy na obszarze M2.
- Dla strefy miejskiej, funkcji M2- wartość wskaźnika intensywności zabudowy brutto:  1,2
- Na terenach zabudowy mieszkaniowej, dla których nie wskazano minimalnego % udziału powierzchni biologicznie czynnej (PBC) na Rysunku Studium Nr 2-1, zaleca się, aby wskaźnik PBC kształtował się w granicach od 25% -do 40%.


Opis oferty

Budynek biurowy w dobrej lokalizacji, w pobliżu gdyńskiego portu.

Nieruchomość obejmuje działki o łącznej powierzchni 2 475 m2.
W skład nieruchomością wchodzą:

 • budynek biurowy – pow. użytkowa 1124,76 m2
 • garaż blaszany – pow. użytkowa 39,83 m2

Łączna powierzchnia budynków wynosi 1164,59 m2.


Na ogrodzonym i częściowo utwardzonym terenie mieści się budynek biurowy oraz blaszany garaż. Obiekt biurowy murowany dwukondygnacyjny (piwnica - niski parter i 1 piętro - wysoki parter). Wewnątrz budynku znajdują się pomieszczenia biurowe w układzie gabinetowym, oraz pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Nieruchomość z dobrą ekspozycją od ulicy Zamenhofa i z rampą dla osób niepełnosprawnych. Budynek w kształcie litery "L", wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną, odgromową. Miejsca parkingowe znajdują się w sąsiedztwie nieruchomości.

W pobliżu:

 • placówki użyteczności publicznej (m.in.: przedszkole, szkoła z boiskiem)
 • 150 m – przystanki komunikacji miejskiej (liczne linie autobusowe)
 • 350 m – duży dyskont spożywczy
 • 550 m – stacja kolejowa PKP Gdynia Leszczynki
 • 750 m – stacja kolejowa PKP Gdynia Grabówek
 • 1,5 km – gdyński port
 • 3,5 km – centrum Gdyni

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Atutem nieruchomości jest dobra lokalizacja tuż przy przystankach komunikacji miejskiej oraz w pobliżu gdyńskiego portu. Nieruchomość z dużymi możliwościami adaptacyjnymi, z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty.

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy:

 • powierzchni łącznej 393,4 m2 w budynku, na zasadzie użytkowania (piwnica/niski parter 226,1 m2; I piętro 166,89 m2)
 • powierzchni 113,54 m2 w gruncie, na zasadzie służebności przesyłu
 • powierzchni 39,5 m2 na dachu, na zasadzie użytkowania
 • powierzchni 25 m2 na elewacji, na zasadzie użytkowania

Nieruchomość w części objęta jest roszczeniem w stosunku do działek  1785/3 i 1786 objętych dawną parcelą  456/7. Została wydana decyzja organu I instancji o odmowie ich zwrotu. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w trybie odwoławczym.

Sprzedaż budynku i działki 1785/3 podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy o podatku VAT.  Sprzedaż działki 1786 podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz art. 29a ust. 8 ustawy o podatku VAT. Sprzedaż środków trwałych (urządzeń) z grupy GUS 6 i 8 podlega opodatkowaniu wg stawki 23%.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone