Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kętrzyna działka leży na obszarze o funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz koncentracji usług ogólnomiejskich.

Opis oferty

Na sprzedaż budynek o funkcji biurowo-usługowej w centrum miasta.

Działka powierzchni 757 m2 zabudowana budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 1 035,20 m2.Budynek wybudowany w 1996 r. w technologii tradycyjnej murowanej. Jest to obiekt 2-bryłowy, w części posiada 4 kondygnacje nadziemne (parter, I piętro, II piętro, poddasze), a w części 2 kondygnacje naziemne (parter, I piętro).

Budynek jest podpiwniczony.Układ funkcjonalny obejmuje pomieszczenia biurowe, handlowe, socjalne oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Fundamenty budynku betonowe.Ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej. Ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych i cegły pełnej. Elewacja zewnętrzna pokryta tynkiem cementowo-wapiennym gładkim, ściany wewnętrzne pokryte tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farbą emulsyjną, częściowo wyłożone glazurą. Posadzki cementowe wyłożone panelami podłogowymi, płytkami terakotowymi, wykładzinami PVC oraz dywanowymi.Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, teletechniczną oraz odgromową.

Działka o nieregularnym kształcie, teren zagospodarowany, częściowo ogrodzony płotem stalowym na stalowych słupkach i betonowej podmurówce. Na zapleczu budynku parking utwardzony kostką betonową.

W pobliżu:

  • 150 m - przystanek autobusowy
  • 100 m - droga wojewódzk nr 592
  • 1,5 km - dworzec kolejowy PKP
  • Urząd miasta
  • placówki oświaty

Lokalizacja

 

 

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych korzystania oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w obrębie nieruchomości, dotyczy to:
- powierzchni 351,32 m2 w budynku na zasadzie użytkowania
- gruntu na zasadzie służebności przesyłu - 35,78 m2   + powierzchnia pod skraplacze posadowione na gruncie - 12,92 m2  
- na elewacji budynku na zasadzie użytkowania – powierzchnia  8,70 m2 oraz na dachu 2,35 m2

Informacje dodatkowe

Dostęp do drogi publicznej i wjazd do nieruchomości jest zapewniony poprzez ustanowienie na nieruchomości objętej KW na czas nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez wchodzące w skład tej nieruchomości działki nr ew. 367/6, 367/7, 367/16, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej KW na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium „A” Nr 4404/2015 z dnia 27.10.2015r. Prawo związane ze służebnością przejazdu i przechodu zostało ujawnione w Dziale III Księgi Wieczystej.
Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Teren obejmujący działki o nr ew. 370, 367/1, 371/1, położone przy ul. Mazurskiej 8 znajdują się w obszarze wskazanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków, prowadzonej na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r., z późn. zmianami), co na podstawie przepisów tej ustawy jest równoznaczne z objęciem obszaru ochroną konserwatorską w formie wpisu do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Informacje dla pośredników

W budynku przy ulicy Mazurskiej 8 w Kętrzynie zlokalizowany jest Salon Orange. Dla zapewnienia interesów i prawidłowego funkcjonowania Salonu w  umowie sprzedaży konieczne będzie zapewnienie na rzecz OPL wynajmu 125,94 m2 z zapewnieniem jednego miejsca parkingowego oraz swobody dostępu dla klientów i pracowników do pomieszczeń salonu.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone