Uwarunkowania planistyczne

Nieruchomość gruntowa 217/2 w obrębie geodezyjnym 14 w Malborku nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/340/2017 Rada Miasta Malborka z dnia 29.06.2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określiła kierunek jako uzupełnienie istniejącej zabudowy.

Opis oferty

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, która stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu obszaru 2981 m2 położona w Malborku przy ul. Władysława Łokietka 20B.

Działka posiada stosunkowo regularny kształt zbliżony do trapezu i stosunkowo płaską konfigurację terenu. Stanowi nieogrodzony teren, na którym zlokalizowana jest zieleń.
Działka nie posiada odpowiedniej szerokości dostępu do drogi publicznej – zgodnej w wymogami minimalnej szerokości określonej w Prawie budowlanym (co uniemożliwia zabudowę).
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Malborku działka służąca komunikacji z uwagi na swoje wymiary szer. 2,5m i zagospodarowanie (nieutwardzona ścieżka) służy tylko dla ruchu pieszego.

W pobliżu:

  • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
  • 2 km - centrum Malborka

Lokalizacja

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone