Uwarunkowania planistyczne

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia ustalonym Uchwałą Nr XXXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 78 z dnia 23 czerwca 2006 r. poz. 1307 działki o numerach geodezyjnych 475/1 i 473/1 przy ul. Młyńskiej w Golubiu-Dobrzyniu położone są w terenie oznaczonym symbolem T tj. teren obsługi technicznej. Wymienione działki nie są położone w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Nieruchomości w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Młyńskiej 2 i 2A położone na działkach odpowiednio 475/1 obręb 4 oraz 473/1 obręb 4 nie są wpisane do rejestru zabytków woj., kujawsko-pomorskiego oraz nie są ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Działki znajdują się na terenie układu urbanistycznego Dobrzynia, którego karta ewidencyjna jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Opis oferty

Działka z budynkiem biurowym.

Do sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 475/1 o powierzchni 1156 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 236,74 m2 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 473/1 o powierzchni 659 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-technicznym o powierzchni użytkowej 127,99 m2.
Na nieruchomości posadowione są dwa budynki biurowo-techniczne. Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej, murowanej stanowiące zabudowę wolnostojącą.


Działka ma kształt regularny, położona jest na terenie płaskim. Teren działki jest częściowo ogrodzony. Teren poza zabudową zagospodarowany częściowo płytami typu trylinka oraz trawnikiem. Wjazd utwardzony płytami betonowymi typu trylinka. Na terenie działki zlokalizowana jest nieczynna stalowa wieża (maszt).

W pobliżu:

  • lokale gastronomiczne
  • Urząd gminy
  • banki
  • pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Lokalizacja

Założenia sprzedaży

Warunkiem sprzedaży jest:

  • ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp Orange Polska do infrastruktury teletechnicznej znajdującej się w obrębie nieruchomości o łącznej powierzchni użytkowej 101,73 m2, w tym na parterze – 58,86 m2 oraz w piwnicy – 42,87 m2
  • ustanowienia służebności przesyłu dla sieci teletechnicznych usytuowanych w gruncie o powierzchni 2,92 m2, prawa użytkowania gruntu o powierzchni 3,0 m2 oraz służebności przesyłu na elewacji o powierzchni 3,5 m2

Informacje dodatkowe

Nieruchomość nie jest wpisana w rejestr zabytków, natomiast leży w strefie K ochrony układu urbanistycznego określoną granicą strefy K na rysunku planu. W obrębie tej strefy ustala się obowiązek zgłaszania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wszelkich inwestycji dotyczących nadbudowy, rozbudowy i przebudowy oraz realizacji nowej zabudowy, których powierzchnia zabudowy przekracza 70 m2 lub maksymalna wysokość przekracza 6m.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone