Sprzedaż – często zadawane pytania (FAQ)

Co to jest OPR?

OPR, czyli Ograniczone Prawo Rzeczowe polega na wykonywaniu niektórych uprawnień na cudzej rzeczy, przysługujących w zwykłych warunkach właścicielowi.

  • Użytkowanie - treścią prawa użytkowania jest używanie rzeczy i pobieranie pożytków (art. 252 KC). Zakres użytkowania jest różny, w zależności od tego, kto jest podmiotem użytkowania. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części. Przykład: Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) sprzedaje całą nieruchomość. Użytkowanie kilku pomieszczeń w budynku nowego właściciela przysługuje Orange Polska na zasadzie prawa użytkowania. Użytkowanie powstaje w drodze oświadczenia właściciela nieruchomości złożonego w formie aktu notarialnego. Może być odpłatne lub nieodpłatne. Prawo użytkowania podlega wpisowi do działu III księgi wieczystej.
  • Służebność przesyłu - ustanawiana jest na rzecz Operatora Telekomunikacyjnego w trybie art. 3051-4 KC. Przykład: Orange Polska sprzedaje całą nieruchomość. Służebność przesyłu ustanawiana jest dla infrastruktury telekomunikacyjnej pozostającej w gruncie.

Czym różni się OPR od najmu?

Użytkowanie i służebność przesyłu to są ograniczone prawa rzeczowe (OPR), zaś umowa najmu, dzierżawy, użyczenia jest prawem zobowiązaniowym. Różnica polega na tym, że ustanawiane prawa rzeczowe są bezterminowe (na czas pozostawienia czynnych urządzeń telekomunikacyjnych) z wpisem do księgi wieczystej (dział III) i zrzec się tego prawa może tylko uprawniony, czyli Orange Polska/spółka z Grupy Orange. Przy umowach zobowiązaniowych obie strony mogą wypowiedzieć łączący je stosunek prawny za odpowiednim okresem wypowiedzenia.

W jaki sposób można obejrzeć nieruchomość?

Aby obejrzeć nieruchomość należy skontaktować się z Doradcą Sprzedaży - przekaże on kontakt do Zarządcy nieruchomości, tak aby można było ustalić spotkanie w dogodnym dla Klienta terminie.

Czy ceny umieszczone na stronie są cenami ostatecznymi?

Ponieważ sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze negocjacji ostateczna cena uzależniona jest od efektu rozmów.

W jaki sposób można przystąpić do negocjacji oraz złożyć ofertę?

Aby przystąpić do negocjacji należy skontaktować się z Doradcą Sprzedaży oraz umówić spotkanie. Ofertę zakupu można złożyć zarówno przed, jak i po wstępnych negocjacjach. Może ona zostać dostarczona tradycyjną drogą pocztową, elektronicznie lub osobiście w siedzibie Nieruchomości Orange Polska. Powinna ona zawierać podstawowe informacje, takie jak:

- Proponowana cena zakupu netto.
- Wskazanie, czy ma zostać podpisana umowa przedwstępna, proponowana kwota zadatku, terminy umów przedwstępnej i ostatecznej.
- Proponowane źródło finansowania, harmonogram płatności.
- Jeśli w obrębie nieruchomości znajduje się infrastruktura teletechniczna: zgoda na ustanowienie bezterminowych ograniczonych praw rzeczowych - służebności przesyłu oraz użytkowania.

Wynajem – często zadawane pytania (FAQ)

Jaką powierzchnią do wynajęcia dysponuje Orange Polska?

Dysponujemy szeroką ofertą powierzchni na terenie całej Polski o różnorodnych możliwościach wykorzystania i standardzie. Oferujemy na wynajem/dzierżawę powierzchnie komercyjne – takie jak biura, małe magazyny, garaże, grunty, miejsca parkingowe – oraz powierzchnie pod reklamę.

W jaki sposób można obejrzeć nieruchomość przeznaczoną do wynajmu?

Proszę skontaktować się z Contact Center (tel. 800 300 400 lub e-mail CC_nieruchomosci@orange.com).  Po przyjęciu zgłoszenia Opiekun Regionu umówi spotkanie z lokalnym Zarządcą Nieruchomości.

Proces podpisywania umowy jest długotrwały. Czy jest możliwość udostępnienia powierzchni „od zaraz”?

Tak. Istnieje możliwość,  potwierdzonego protokołem przekazania powierzchni przed podpisaniem umowy. Niezbędne jest uzgodnienie podstawowych warunków finansowych umowy oraz wpłata kaucji.Zgoda na wcześniejsze zajęcie powierzchni jest udzielana w formie pisemnej. 

Czy jest możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego?

Orange Polska nie wynajmuje lokali mieszkalnych. W ofercie znajdują się wyłącznie  powierzchnie komercyjne – takie jak  biura, magazyny, garaże, grunty i miejsca parkingowe – oraz powierzchnie reklamowe.

Czy wynajmowane powierzchnie zawierają wyposażenie?

Orange Polska wynajmuje nieruchomości bez wyposażenia. Możliwość wynajmu wraz z wyposażeniem istnieje jedynie w szczególnych przypadkach.

Czy mogę dokonać podnajmu powierzchni innemu podmiotowi?

W indywidualnych przypadkach, za pisemną zgodą Wynajmującego istnieje możliwość podnajmu dla podmiotów współpracujących z Najemcą na warunkach określonych w umowie, bez prawa do uzyskiwania zysku z podnajmu.

Czy mogę umieścić baner reklamowy na elewacji budynku, w którym wynajmuję powierzchnię?

Tak – na warunkach określonych w umowie lub za pisemną zgodą Wynajmującego.

Czy mogę dokonać prac adaptacyjnych w wynajmowanym lokalu?

Wszelkie planowane prace adaptacyjne, modernizacyjne i remontowe przedmiotu najmu lub dotyczące jakichkolwiek innych nakładów, powinny być każdorazowo uzgadniane z Wynajmującym i wymagają jego uprzedniej pisemnej zgody. Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego na wykonanie prac, zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń i spełnienia wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i czystości w przedmiocie najmu?

Za utrzymanie porządku i czystości wewnątrz przedmiotu najmu odpowiada Najemca.

Czy z umową wynajmu podpisywana jest umowa na dostarczanie usług telekomunikacyjnych?

Korzystanie przez Najemcę z linii telefonicznych lub internetu jest dokonywane w oparciu o odrębną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług na stronie www.orange.pl

Czy w przypadku podpisania umowy wynajmu wymagana jest wpłata kaucji?

Tak. Dla zabezpieczenia zapłaty czynszu i wszelkich pozostałych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, mogących wyniknąć z realizacji umowy wynajmu, Najemca wpłaca na konto Wynajmującego kaucję. Kaucja nie podlega waloryzacji i jest zwracana Najemcy w ciągu 14 dni od dnia ustania umowy. Przelewana jest na rachunek bankowy wskazany przez Najemcę, po potrąceniu przez Wynajmującego sum pokrywających poniesione straty, będące następstwem szkód dokonanych przez Najemcę, bądź wynikłych z naruszenia przez Najemcę warunków umowy wynajmu.

Agenci Pośrednictwa – często zadawane pytania (FAQ)

Czy umowa pośrednictwa jest umową na wyłączność?

Nie, jest to umowa otwarta.

Czy pośrednik ma możliwość wyboru nieruchomości, które chce reprezentować, czy też musi ogłaszać wszystkie?

Tak, pośrednik może wybrać z ofert dostępnych na stronie www.nieruchomosci.orange.pl te nieruchomości, które chce reprezentować.

Ile wynosi wynagrodzenie pośrednika za sprzedaż nieruchomości?

Wynagrodzenie wynosi 2% ceny sprzedaży nieruchomości netto, a w sytuacji sprzedaży nieruchomości w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia Klienta, pośrednikowi zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1% ceny sprzedaży nieruchomości netto. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

W przypadku sprzedaży nieruchomości objętych projektem inwestycyjnym lub pakietem wynagrodzenie jest negocjowane pomiędzy Stronami indywidualnie i wymaga podpisania w tym zakresie odrębnej umowy.

Na jaki okres opiewa umowa pośrednictwa?

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony

Czy wynagrodzenie pośredników jest podawane jako cena netto, czy brutto?

Wynagrodzenie obliczane jest jako procent ceny sprzedaży nieruchomości netto. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Czy po podpisaniu umowy pośrednik kontaktuje się z Contact Center, czy też z osobą zajmującą się konkretną nieruchomością?

Pośrednik otrzyma kontakt do osoby zajmującej się sprzedażą nieruchomości, ale może również kontaktować się z Contact Center (tel. 800 300 400 lub e-mail CC_nieruchomosci@orange.com).

Z kim pośrednik umawia się na oglądanie nieruchomości?

Pośrednik zgłasza chęć obejrzenia nieruchomości do Contact Center (tel. 800 300 400 lub e-mail CC_nieruchomosci@orange.com).

Czy pośrednik może zrobić własne zdjęcia nieruchomości, czy musi korzystać wyłączenie z fotografii zamieszczonych na stronie OPL?

Pośrednik może zrobić zdjęcia nieruchomości we własnym zakresie.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy pośrednictwa?

Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc.

Czy można dokonać adaptacji zakupionej lub wynajmowanej nieruchomości?

W większości przypadków jest to możliwe, ale każdorazowo należy to uzgodnić.

Czy urządzenia firmy Orange znajdujące się na terenie nieruchomości można usunąć lub przenieść w inne miejsce, a jeśli tak, to kto ponosi koszt przeniesienia tych urządzeń?

Urządzenia techniczne firmy Orange mogą zostać przeniesione po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody służb technicznych OPL. Koszt przeniesienia infrastruktury ponosi nabywca nieruchomości.

Jakie rozwiązania można przyjąć wobec najemców lokali w budynku, który jest wystawiony do sprzedaży?

Pozostaje to kwestią umowną pomiędzy nowym właścicielem nieruchomości, a najemcami. 

Czy można skrócić czas obowiązywania umowy?

Nie, umowa zawierana jest na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Gdzie (jak) podpisać umowę pośrednictwa?

Ze strony Nieruchomości Orange, w zakładce „Dla Pośredników”, należy pobrać odpowiednią umowę (według rodzaju prowadzonej działalności) i postępować zgodnie z opisem na stronie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt na bezpłatną infolinię 800 300 400.

Jak długo trwa podpisywanie umowy pośrednictwa?

Pierwszym krokiem do podpisania umowy pośrednictwa jest przesłanie wypełnionej Ankiety oraz Kwestionariusza. Weryfikacja Ankiety oraz Kwestionariusza może potrwać do 22 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji Ankiety oraz Kwestionariusza a następnie złożeniu prawidłowo wypełnionych dokumentów dotyczących umowy, umowa zostanie podpisana w ciągu 5 dni roboczych.

Jak długo trwa rejestracja Klienta zgłoszonego przez Pośrednika?

Do 5 dni roboczych od dnia wysłania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia Klienta do Contact Center Nieruchomości.

Jakie czynniki decydują o potwierdzeniu przez Orange przyjęcia zgłoszenia Klienta (załącznik nr 4 do umowy) wysłanego przez Pośrednika?

Po otrzymaniu zgłoszenia Klienta pracownik Contact Center Nieruchomości weryfikuje czy dany Klient nie jest już zgłoszony na wybraną nieruchomość. Jeśli nie widnieje w rejestrze Klientów, to Contact Center Nieruchomości potwierdza przyjęcie zgłoszenia Klienta.

W jaki sposób upoważnić pracowników Pośrednika do otrzymywania informacji o nieruchomościach?

Pośrednik, w każdym momencie po zawarciu umowy, może aktualizować listę pracowników upoważnionych do otrzymywania informacji o nieruchomościach Orange. W tym celu przesyła na adres mailowy CC_nieruchomosci@orange.com informacje o upoważnieniu swojego pracownika wraz z wypełnionym i podpisanym przez tę osobę oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi dodatek Nr 1 do umowy pośrednictwa i jest do pobrania na stronie Nieruchomości Orange w zakładce „Dla Pośredników”) oraz odesłanie oryginałów dokumentów na adres Orange Polska, Dział Obsługi Klienta ul. Św. Barbary 2 pok. 805, 00-686 Warszawa.

Jak interpretować zapisy w zakresie praw autorskich i pokrewnych oraz powiązaną z nimi ochroną przed roszczeniami osób trzecich w świetle świadczonej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?

Intencją zapisu jest nabycie przez Orange Polska autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych przez Pośrednika i wydanych Orange Polska w ramach realizacji umowy, o ile takie w ogóle powstaną. To standardowe zapisy w umowach Orange Polska, w przypadku umów pośrednictwa znajdą praktyczne zastosowanie raczej rzadko i mogą dotyczyć np. o prezentacji o twórczym charakterze stworzonych przez Pośrednika i przekazanych Orange Polska np. film promocyjny o nieruchomości należącej do Orange. Art. 10 ma na celu ochronę interesu Orange Polska na wypadek gdyby Pośrednik wydał Orange Polska taki utwór, a Orange Polska przyjęłaby go działając w dobrej wierze, po czym okazałoby się np. że prawami autorskimi dysponowała osoba trzecia i Pośrednik nie był uprawniony do ich przeniesienia na Orange Polska.

Jak Pośrednik może zabezpieczyć się przed naliczaniem kary umownej?

Pośrednik powinien przestrzegać warunków umowy oraz zabezpieczyć się w kontaktach ze zgłoszonym Klientem umową z klauzulą poufności w zakresie otrzymywania danych chronionych (np. zgodnie z wzorem oświadczenia o poufności dostępnym na życzenie w Contact Center Nieruchomości).

Czy do podpisania umowy pośrednictwa niezbędne jest posiadanie i załączenie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności Pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Tak. Na osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie  pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nałożony jest obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zwanego „ubezpieczeniem OC” na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2) i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626).

Jak jest suma gwarancyjna ubezpieczenia OC?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 25 000 euro.

Czy umowa pośrednictwa zostanie rozszerzona o wynajem?

Tak, pracujemy nad rozszerzeniem umowy o wynajem.

Czy bez podpisania umowy pośrednictwa można zapisać się na newsletter?

Tak.

Czy lista ofert nieruchomości na sprzedaż na stronie Nieruchomości Orange jest stała?

Nie, na bieżąco wprowadzane są nowe nieruchomości oraz usuwane są nieruchomości sprzedane.

Czy Pośrednicy mogą korzystać z opisów nieruchomości Orange i zdjęć zamieszczonych na stronie www.nieruchomosci.orange.pl do własnych celów marketingowych?

Tak, Pośrednicy mający podpisaną umowę, mogą korzystać z opisów i zdjęć nieruchomości Orange Polska zamieszczonych na stronie internetowej.

Czy Pośrednicy mogą wykonać własne opisy i zdjęcia nieruchomości Orange do celów marketingowych i promocji nieruchomości Orange przez Pośredników?

Tak, Pośrednicy mający podpisaną umowę, mogą przygotować własny opis oraz zdjęcia i korzystać z nich w celach promocji i reklamy. Opis nieruchomości związany z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska musi pozostać w wersji opublikowanej przez Orange Polska. Orange Polska nie wyraża zgody na robienie i publikację zdjęć infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska.

Czy Pośrednicy muszą uzgadniać treść i uzyskiwać akceptację Orange Polska działań marketingowych dotyczących nieruchomości Orange?

Nie, nie muszą.

Czy Pośrednicy mogą we własnych materiałach promocyjnych korzystać z logo Orange?

Nie, nie mogą.

Co Pośrednik powinien zrobić po wygaśnięciu terminu ważności zgłoszenia Klienta, jeśli negocjacje zakupu nieruchomości nadal trwają?

Pośrednik powinien dokonać przedłużenia ważności zgłoszenia Klienta, czyli wysłać wypełnione i podpisane zgłoszenie Klienta (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do umowy) na adres e-mail: cc_nieruchomosci@orange.com.

Czy Pośrednik – aby otrzymać wynagrodzenie – musi ponowić zgłoszenie Klienta po 9 miesiącach, jeśli w terminie ważności zgłoszenia dojdzie do podpisania umowy przedwstępnej ale umowa przyrzeczona zostanie podpisana już po terminie ważności zgłoszenia?

Tak, Pośrednik w każdym przypadku powinien ponownie zgłosić Klienta jeśli upływa termin ważności zgłoszenia. Wypełnione i podpisane zgłoszenie Klienta (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do umowy) powinno być wysłane na adres e-mail: cc_nieruchomosci@orange.com.

Jak długo oczekuje się na umówienie wizji lokalnej i w jakich godzinach można obejrzeć nieruchomość?

Pracownik Contact Center Nieruchomości umawia wizję nieruchomości w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze po uprzednim zgłoszeniu na skrzynkę funkcyjną lub telefonicznie z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Czy pośrednik ma obowiązek aktualizować oferty nieruchomości wystawionych na swoich portalach?

Tak, ma obowiązek. O wprowadzonych zmianach w ofercie nieruchomości Orange Polska S.A. na stronie www, pośrednik jest informowany na bieżąco poprzez informację mailową.

Dokumenty do pobrania (Szczegółowe zapisy umowy ustalane są indywidualnie.)

Pobierz materiały