INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW

16.04.2018

Orange Polska S.A. („OPL”) przewiduje następujące podejście w procesie dochodzenia do zawarcia umów dotyczących sprzedaży przez OPL nie później niż do dnia 29 czerwca br. następujących nieruchomości:

-  w Gdańsku, przy ul. Długiej 23-26 i ul. Ogarnej 115 („Nieruchomość w Gdańsku”),

- we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 134-138 („Nieruchomość we Wrocławiu”):

1/ Oferenci, którzy do dnia 30 kwietnia 2018 r. złożą wstępne oferty zakupu którejkolwiek z ww. Nieruchomości, są uprawnienie do przeprowadzenia due diligence tych Nieruchomości, zarówno prawnego, jak i technicznego („Due Diligence”) na własny koszt i ryzyko, w celu weryfikacji warunków złożonych wstępnych ofert.

2/ Termin, do którego przeprowadzanie Due Diligence powinno się zakończyć to 25 maja 2018 r.
Do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 12:00 zainteresowani oferenci, powinni złożyć OPL (tj. przesłać na adres e-mailowy: Zofia.Wojcik1@orange.com) ostateczne oferty nabycia przedmiotowych Nieruchomości, które zostaną odczytane na spotkaniu, jakie OPL zorganizuje w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 17:00, lub najpóźniej w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie OPL przy Al. Jerozolimskich 160 w Warszawie, z oferentami, którzy złożą takie ostateczne oferty.

3/ Jeśli dany oferent planuje zakup więcej, niż jednej z ww. Nieruchomości, ofertę zakupu każdej
z nich powinien złożyć jako osobną ofertę. Przy czym jeśli oferent planowałby złożenie oferty na zakup więcej niż jednej z przedmiotowych Nieruchomości, jest uprawniony do składania ofert na dane Nieruchomości z dokonaniem zastrzeżenia, że zawarte w nich warunki zakupu, są sformułowane przy założeniu, że dane oferty zostaną wybrane łącznie. OPL jest uprawnione do wyboru wszystkich z ofert złożonych przez danego oferenta, lub jedynie wybranej/wybranych
z nich, przy czym w razie złożenia przez oferenta wskazanej wyżej łącznej ofert, OPL w razie decyzji o przyjęciu takiej łącznej oferty nie będzie dokonywało wyboru jednej z Nieruchomości objętych taką ofertą, lecz przyjmie ją tylko w odniesieniu do wszystkich objętych nią Nieruchomości.

4/ OPL zastrzega, że kluczowym warunkiem, jaki będzie brany pod uwagę przy wyborze jednej
z ofert na zakup danej Nieruchomości, będzie zaproponowana cena zakupu tej Nieruchomości. Bardzo istotnym jest jednak również dojście do porozumienia przez potencjalnego inwestora
w trakcie procesu Due Diligence zarówno z OPL, jak i z Pocztą Polską S.A., co do warunków
i zakresu ustanowienia odpowiednich ograniczonych praw rzeczowych na rzecz tych podmiotów, na każdej z ww. Nieruchomości. OPL dołoży należytych starań w celu organizowania trójstronnych spotkania, w przedmiocie dokonania stosownych uzgodnień przed upływem 25 maja 2018 r.

5/ OPL zastrzega również, że nie jest zobowiązane do wyboru którejkolwiek z ofert odczytanych na spotkaniu, o jakim mowa w pkt 2/ powyżej. O wyborze którejkolwiek z tych ofert, lub nie wybraniu żadnej z nich, OPL poinformuje uczestników tego spotkania do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 12:00, a zainteresowani oferenci w dniu 5 czerwca 2018 r. do godz. 12:00, na adres e-mail wymieniony w pkt 2/ powyżej, będą mogli złożyć drugie oferty zakupu co do tych z ww. Nieruchomości, odnośnie których OPL nie wybierze żadnej z ostatecznych ofert złożonych zgodnie z pkt 2/ powyżej.

6/ W przypadku składania przez jakiegokolwiek z oferentów drugich ofert zgodnie z pkt 5/ powyżej, OPL w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w miejscu wymienionym w pkt 2/ powyżej, zorganizuje spotkanie z oferentami, którzy złożą takie drugie oferty, na którym treść takich ofert zostanie odczytana.

Intencją OPL jest podpisanie umów w przedmiocie sprzedaży ww. Nieruchomości z inwestorami, których oferty zakupu tych Nieruchomości zostaną wybrane, najpóźniej do dnia 29 czerwca
2018 r. Przy czym niezależnie od ilości i rodzaju umów, jakie byłyby zawierane z wybranym inwestorem w przedmiocie nabycia przez niego konkretnej Nieruchomości, oczekiwaniem OPL, które jest jednocześnie warunkiem podpisania jakiejkolwiek umowy z danym inwestorem, jest wpłata przez niego całej kwoty ceny, bezpośrednio przed datą zawarcia pierwszej podpisywanej umowy, na rachunek depozytowy czyniącego notariusza.

Przy czym zgodnie z informacjami, jakie oferenci już uzyskali od OPL, w odniesieniu do Nieruchomości w Gdańsku będzie to od razu ostateczna umowa sprzedaży, a w odniesieniu do Nieruchomości w Krakowie i Nieruchomości we Wrocławiu, będą to przedwstępne umowy sprzedaży, podczas gdy przyrzeczone umowy sprzedaży będą podpisywane niezwłocznie po uzyskaniu przez OPL 100% praw do tych Nieruchomości tj. po uprawomocnieniu się stosownego wpisu do KW nieruchomości (a w przypadku Nieruchomości we Wrocławiu również pod warunkiem nie skorzystania przez Gminę Wrocław z prawa pierwokupu ujawnionego w księdze wieczystej prowadzonej dla tej Nieruchomości).