polityka zarządzania plikami cookies w Grupie Orange

Grupa Orange dokłada wszelkich starań, aby traktować klientów uczciwie i otwarcie, przy uwzględnieniu najlepszych praktyk. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Dowiedz się więcej

Akceptuje

Nieruchomości Orange

Menu

Informacje prawne

Uwagi ogólne

Orange Polska Spółka Akcyjna (zwana dalej: Orange Polska) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem http://nieruchomosci.orange.pl udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu).

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Aleje Jerozolimskie 160 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3 937 072 437 zł.

Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Orange Polska nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie,w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. Orange Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

Orange Polska przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez Orange Polska terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Orange Polska.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, umieszczone w Serwisie, są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Orange Polska i są chronione prawem. Orange Polska jest wyłącznie uprawniona do używania znaków towarowych lub usługowych wymienionych na stronach Serwisu. Użytkowanie tych znaków przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Orange Polska stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej tekst jednolity:Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

Ochrona prywatności

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Przetwarzane dane

Administratorem danych zawartych w niniejszym formularzu jest Orange Polska S.A. z siedzibą z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych.

Przetwarzane przez nas Państwa dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, np. z wizytówek wymienianych w trakcie spotkań biznesowych, przy podpisywaniu umów, lub z ogólnodostępnych źródeł, np. stron internetowych.
Zakres danych, jakie przetwarzamy, obejmuje Państwa imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę i adres siedziby spółki/instytucji państwowej, w której pełnicie Państwo określoną funkcję/ dla której Państwo pracujecie).
Państwa dane nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane będą przetwarzane w celach:

 1. marketingu bezpośredniego w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu nieruchomości Orange poprzez wysyłkę informacji handlowej na wskazany przez Państwa adres e-mail (podstawa prawna: zgoda) - do czasu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, którą Państwo byliście zainteresowani;
 2. dane będa wykorzystywane do czasu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz dochodzenia i obrony roszczeń, w tym rozliczeń z agentami i pośrednikami - przez czas przedawnienia roszczeń, oraz w celu wykazania zgodności z prawem przetwarzania przez nas danych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) – przez czas, przez który z tytułu ewentualnej niezgodności może zostać na nas nałożona kara finansowa
 3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes) - nie dłużej niż przez czas przechowywania danych na potrzeby wskazane w punkcie 2.

Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkiem umownym ani ustawowym, ale bez jego podania nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem w sprawie naszej oferty nieruchomości.

Dane mogą być przekazane podmiotom działającym na naszą rzecz przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, wsparciu kadrowym lub IT oraz podmiotom dostarczającym nam rozwiązania techniczne i informatyczne.

Jeśli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz może złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o podstawę prawną "prawnie uzasadnionego interesu administratora”.

Z tych praw można skorzystać, dzwoniąc pod numer infolinii 800 300 400 lub składając wniosek na adres email: CC_nieruchomosci@orange.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A.: inspektorochronydanych@orange.com

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: cc_nieruchomosci@orange.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska S.A.: inspektorochronydanych@orange.com

Aktualności

 • Siedlce, ul. Błonie 5

 • Włocławek, ul. Królewiecka 47/49

 • Warszawa, ul. Twarda 54

 • Ozorków, ul. Wyszyńskiego 12/14

 • Jelenia Góra, ul. Karłowicza 17a

 • Pomiechówek, ul. Modlińska 5

 • Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 63

 • Pszczyna, ul. Korfantego 4

 • Kęty, ul. Królickiego 1

 • Gdynia, ul. Zamenhofa 15

 • Chełmno, ul. Krótka 1a

 • Gdańsk, ul. Góreckiego 12a

 • Piaseczno, ul. Kilińskiego 16

 • Chorzów, ul. Dąbrowskiego 32

 • Opole, ul. Sosnkowskiego 20

Newsletter
zapisz się, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach

Zapisz się