Uwarunkowania planistyczne

Ośrodek wczasowy nad jeziorem z dużą działką.

Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr VIII/69/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2011 roku. Zgodnie z niniejszym planem, nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 4.US – tereny sportu i rekreacji. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem US (od 1US do 8US) w tym położonych na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Jeziora Zdworskiego plan ustala przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa w zakresie sportu, rekreacji, turystyki (w tym baza noclegowa, budynki zamieszkania zbiorowego z gastronomią). Przeznaczenie uzupełniające: plaże, pola namiotowe i obiekty małej architektury.

Opis nieruchomości

Do sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu - działek ewidencyjnych nr 182/1 i 182/2 o łącznej powierzchni 4,0003 ha (obręb 0005 – Koszelówka), zlokalizowanych w gminie Łąck, nad Jeziorem Zdworskim, zabudowanych obiektami Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Exploris”.

Nieruchomość zabudowana jest obiektami ośrodka szkoleniowo-wczasowego. Główny budynek administracyjno-hotelowo-kolonijny usytuowany jest w centralnej części działki. Domki kempingowe usytuowane są w północnej i północno-zachodniej części terenu w pobliżu brzegu jeziora.

Do głównego budynku od drogi publicznej prowadzi wewnętrzna utwardzona droga. Na terenie urządzony jest własny parking oraz place zabaw dla dzieci, boiska i kort tenisowy.

Nieruchomość jest ogrodzona ze wszystkich stron parkanem z siatki metalowej, z dwiema bramami wjazdowymi od strony drogi i jedną bramą od strony jeziora. Kort tenisowy wygrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej w ramach.
Działka porośnięta jest starodrzewem, głównie sosnowym.

W pobliżu:

  •  Jezioro Zdworskie
  • 100 m - pole namiotowe „u Kazia”
  • 19 km  - Płock
  • 46 km - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
  • 118 km -  Warszawa

 

Lokalizacja

Możliwe wykorzystanie nieruchomości

Wariant I

Przebudowa i adaptacja istniejących budynków oraz wybudowanie nowego/nowych obiektów poza obszarem ZPK o pow. zabudowy ok. 3200 m2 i wysokości zabudowy na poziomie dwóch kondygnacji nadziemnych.

Wariant II

Likwidacja istniejących budynków i budowa nowego kompleksu poza obszarem ZPK o pow. zabudowy ok. 6000 m2 i wysokości zabudowy na poziomie dwóch kondygnacji nadziemnych.

Zarówno wariant I, jak i wariant II umożliwiają zwiększenie powierzchni użytkowej o ok. 4000 m2.

Orange Polska S.A. zastrzega, że wskazane w niniejszej ofercie dane nieruchomości określające jej potencjał inwestycyjny, w szczególności w zakresie podanych wartości PUM/PUU stanowią estymację Orange Polska S.A. i mogą różnić się od wartości rzeczywistych. Z uwagi na powyższe dane te nie stanowią wiążącego elementu oferty

Informacje dla pośredników

Negocjacje

Niniejsze materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Wszelkie informacje zawarte w materiałach zostały podane w dobrej wierze, nie mogą być jednakże traktowane, jako oświadczenia lub zapewnienia, co do jakichkolwiek okoliczności.

Najbliżej położone